Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Abroad is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet of niet correct verlenen van informatie, indien klant incorrecte informatie heeft geleverd omtrent de door Abroad eventueel op te stellen documentatie. Alle door Abroad opgestelde draft documenten  (lees: draft factuur en draft paklijst) dienen vooraf nauwkeurig door de opdrachtgever te worden gecontroleerd op eventuele fouten (waaronder adresgegevens, goederen omschrijving, goederencode) en waar nodig te worden gecorrigeerd, alvorens de definitieve documenten worden uitgegeven. 

Abroad is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd, indien deze schade en/of kosten voortvloeiend uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet zijn geschied. Boete clausules ten aanzien van de te behalen levertermijn welke staan vermeld in de overeenkomst tussen opdrachtgever en diens klant: Hiervoor is de opdrachtgever verantwoordelijk. Abroad kan in geen geval aansprakelijk hiervoor worden gesteld.. Abroad geeft alleen advies omtrent Incoterms en overige transport- en logistieke oplossingen, echter niet over de overeengekomen te behalen levertermijn. 

Alle door Abroad uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

De in de offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op de tarieven die gelden op de datum van uitgifte van offerte, c.q. van het aangaan van de overeenkomst en zijn behoudens anders vermeld exclusief zowel nederlandse- als buitenlandse omzetbelasting.

De overeenkomst komt tot stand zodra de klant schriftelijk heeft laten weten de offerte van Abroad te accepteren.

Betalingsvoorwaarden:

De opdrachtgever is verplicht op het moment dat de diensten door Abroad Transport- en Logistiek Adviesbureau zijn uitgevoerd de op de zaken drukkende kosten te voldoen conform de betalingsconditie: Netto, binnen 14 dagen na factuurdatum.

Betaling vindt plaats op rekening van Abroad onder vermelding van het factuurnummer. Onze bank- en overige gegevens zijn terug te vinden op de desbetreffende factuur.

Annuleringsvoorwaarden:

De opdrachtgever mag de overeenkomst zonder reden, te allen tijde annuleren. De opdrachtgever is Abroad  daarvoor wel een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 2 dagen voordat de overeengekomen opdracht had dienen te worden uitgevoerd, zal een schadevergoeding in rekening worden gebracht van 15 procent  van de overeengekomen offerte prijs.